Skip to main content

Copyright & disclaimer

Algemeen

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Van de Velde NV 
Lageweg 4 
9260 Schellebelle 
Ondernemingsnummer: 0448.746.744

Verwerking van de persoonsgegevens

Bij een bezoek aan deze website wordt door de standaardwerking van de webserver van de nv Van de Velde bepaalde geanonimiseerde informatie opgenomen. Deze informatie kan betrekking hebben op de naam van de internet service provider via dewelke de bezoeker toegang heeft tot het internet, de zoekrobot en de trefwoorden die werden gebruikt om deze website te lokaliseren, de tijd en de datum waarop de bezoeker tot deze website toegang had, de pagina’s die de bezoeker op deze website geraadpleegd heeft, en de pagina’s van andere websites die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar deze website te gaan. Deze informatie wordt enkel intern gebruikt, nl. om het gebruik van deze website te meten en te controleren en om de kwaliteit van deze website en de inhoud ervan te verbeteren.

Daarnaast is het mogelijk dat een bezoeker van deze website vrijwillig bepaalde persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld zijn naam, adres, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer en GSM-nummer, doorgeeft in het kader van een bezoek aan deze website. Dit gebeurt wanneer de bezoeker zich inschrijft op het ontvangen van één van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrieven en/of MMS- marketing (via GSM) en/of persinformatie. De persoonsgegevens die aldus vrijwillig worden verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de nv Van de Velde. De nv Van de Velde zal deze informatie verwerken met het oog op de levering van diensten ofen informatie waarom de bezoeker heeft verzocht. De bezoeker kan zich hier ten allen tijde kostenloos tegen verzetten.

Behoudens indien de bezoeker zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kunnen de persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan vennootschappen verbonden met de nv Van de Velde of aan derden waarmee de nv Van de Velde of één of meerdere van de met haar verbonden vennootschappen contractueel verbonden is. Indien gewenst kan een lijst opgevraagd worden van deze vennootschappen door een e-mail te sturen naar info@vandevelde.eu.

Elke bezoeker van deze website aanvaardt en erkent bovendien dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat de nv Van de Velde op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld in geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Voorts aanvaardt en erkent elke bezoeker van deze website dat de nv Van de Velde, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om deze website technisch te ondersteunen, en dat deze dienstverleners desgevallend, buiten weten van de nv Van de Velde om, een beroep kunnen doen op derden om deze diensten voor hen te verlenen.

Rechten van de geregistreerde

De bezoeker beschikt steeds over een recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of diens gegevens te verwijderen uit het bestand.

De bezoeker kan zich tevens op elk moment uitschrijven. Dit gebeurt volledig gratis, zonder dat de bezoeker een reden dient op te geven.

Gebruik van cookies

De website van de nv Van de Velde maakt gebruik van “cookies”. Een cookie kan beschouwd worden als stukjes gegevens die de server van de nv Van de Velde naar de browser van de bezoeker van deze website stuurt. De browser schrijft deze gegevens weg naar de harde schijf van de computer van de bezoeker. Door gebruik te maken van cookies kan de nv Van de Velde terugkerende bezoekers een snellere en meer efficiënte toegang bieden. De configuratie van de meeste browsers geeft een bezoeker de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren en om te worden gewaarschuwd telkens als een cookie wordt gebruikt.

 

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Deze website is zowel een door het auteursrecht beschermd werk als een databank waarop de nv Van de Velde het auteursrecht en de rechten als producent bezit.

De teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en alle andere elementen van deze website, alsook de schikking ervan, worden door het auteursrecht beschermd. Behoudens de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde, is het bijgevolg verboden om deze website, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, te vertonen, in licentie te geven of op een andere wijze te exploiteren, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen.

De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt, waaronder de namen “Marie Jo”, “Marie Jo L’Aventure” en “Prima Donna”, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en eigendom zijn van de nv Van de Velde of verbonden vennootschappen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde is elk gebruik van deze of van gelijkaardige tekens uitdrukkelijk verboden.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

De nv Van de Velde besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze website en haar inhoud. In het bijzonder kan de nv Van de Velde niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is de nv Van de Velde toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Bovendien zal de nv Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste anti-virussoftware te gebruiken.

 

Links

Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. De nv Van de Velde geeft terzake geen garanties en is geenszins aansprakelijkheid voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de werking van deze andere websites. De nv Van de Velde kan evenmin aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites.

Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.